Igapäevase majandustegevuse juhtimisteenused

 • Finantsjuhtimise ja raamatupidamisarvestuse korraldamine
 • Erinevate kohustuste võtmise ja täitmise kontroll
 • Lepingute sõlmimise korraldamine või lepinguite sõlmimine erivolituste alusel
 • – Personali värbamise ja juhtimisega seotud küsimuste lahendamine
 • Koostöö korraldamine klientide ja hankijatega
 • Läbirääkimiste pidamine
 • Esindamine
 • Projektide kavandamise ja elluviimise juhtimine
 • Ettevõttesiseste protsesside korrastamine
 • Ülevaadete koostamine tegevusest ja majanduslikust olukorrast
 • Eelarvete koostamine ja analüüs
 • Seadustest ja teistest õigusaktidest, ettevõtte põhikirjast, nõukogu otsustest,  üldkoosoleku otsustest, lepingutest tulenevate ettevõtte majandustegevuse riskide analüüs, s.h. kuid mitte ainult tegutsemine Kliendi nõudel kas Kliendi või tema poolt näidatud ettevõtte vastutavatel ametikohtadel Kliendi poolt määratud ajal ja mahus (nõukogu, juhatus jms)
 • Strateegilise planeerimise teostamine
 • Tegevuse pikemaajalise planeerimise, juhtimise, kontrollimise teostamine
 • Litsentside hankimine
 • Tegevuslubade hankimine

Küsi hinnapakkumist siit

Pakume ettevõtetele ja organisatsioonidele kaasaegseid, paindlikke juhtimis- ja äritugiteenuseid ning personaalset assisteerimist eraisikutele.